ماجرای سوختن شهر بانه

ماجرای سوختن شهر بانه

هشتم مهر سال 1323 محمد رشید خان تصمیم وحشتناک خود را به مرحله عمل در آورده و دستور داد شهر آتش زده شود. عده ای از تفنگچی هایش ازجمله رستمه رش و معدودی از بیگزاده های بانه مامور این کار شدند. یک ساعت از شب گذشته، شعله های آتش از محلات شهر به آسمان بلند شد. از بخت بد، دهها پیت نفت متعلق به حاجی محمد امین

بیشتر بخوانید