کسی می آید که شبیه هیچ کس نیست

کسی می آید که شبیه هیچ کس نیست

مسافری هر روز خود را بدرود می گوید کسی می آید که مثل هیچکس نیست . یا شاید هست . یا شاید نیست . انتظار و تنهایی مسببین غم و توّهم اند . کسی نخواهد آمد اما ما خواهیم رفت . از خود و تعلقات خود خواهیم برید . چه اکنون و چه زمانی که مرگ فرا رسد . مرگ هراسی نیست مگر با خود نبردن تعلقات و مسافر برای

بیشتر بخوانید